Taith360 Logo

Cynllun

Taith360

Creu cynlluniau sy’n dwyn ynghyd elfennau o bob un o chwe maes y cwricwlwm yn ogystal â’r fframweithiau sgiliau trawsgwricwlaidd.

Trac

Taith360

Llunio barnau ar gyfer pob disgybl ym mhob maes ac ar draws yr holl gamau cynnydd er mwyn creu darlun o daith ddysgu pob plentyn o’u diwrnod cyntaf un yn yr ysgol i’r adeg y bydd yn gadael yn 16 oed.

Adroddiad

Taith360

Monitro cwmpas a chynnydd ar draws y pum cam cynnydd er mwyn helpu i nodi’r camau nesaf ar gyfer disgyblion unigol a charfannau cyfan.

Cwricwlwm i Gymru

Cynllun

Mae Taith360 yn cynnig arf cynllunio hyblyg sy’n eich galluogi i greu, golygu a rhannu cynlluniau sy’n gweddu i ofynion lleoliad a chynllunio eich ysgol.

Taith360 planning and assessment tool
 • Cynhwyswch ddisgrifiadau o ddysgu o bob un o chwe maes y cwricwlwm

 • Cynllunio yn erbyn sgiliau trawsgwricwlaidd y FfLlRh a’r FfCD

 • Cynhwyswch y pedwar diben yn eich cynlluniau

 • Creu cynlluniau o unrhyw faint – o bwnc trawsgwricwlaidd hanner tymor i wers llawysgrifen unigol – gan ddefnyddio disgrifiadau o ddysgu o’r cwricwlwm cyfan

 • Cynlluniau allforio i ddogfennau cynllunio wedi’u teilwra i’w golygu a’u rhannu ymhellach

 • Creu a rhannu cynlluniau ar gyfer dosbarthiadau a setiau

 • Aseswch o’ch cynlluniau – sy’n eich galluogi i asesu ar grid asesu wedi’i hidlo sydd ond yn dangos yr hyn rydych wedi cynllunio ar ei gyfer

 • Cynllunio ar y cyd i rannu cynlluniau ar gyfer dosbarth unigol neu ar draws carfan

Cwricwlwm i Gymru

Trac

Mae asesu ar gyfer dysgu wrth wraidd yr hyn a wnawn. Mae Taith360 yn cynnig golwg glir o allu pob disgybl ar lefel unigol a dosbarth.

Taith360 planning and assessment tool
 • Gwneud asesiadau ym mhob un o’r chwe maes a’r sgiliau trawsgwricwlaidd yn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd a’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol

 • Caiff taith pob dysgwr ei holrhain o gamau cynnydd un i bump, gan olrhain eu cynnydd o’r meithrin i flwyddyn 11

 • Pedwar cam asesu ar gyfer pob disgrifiad o ddysgu i’ch galluogi i olrhain cynnydd pob dysgwr dros sawl blwyddyn o fewn un cam

 • Asesu disgyblion lluosog mewn disgrifiad o ddysgu ar unwaith

 • Aseswch ddisgrifiadau lluosog yn gyflym ar gyfer un disgybl

 • Ychwanegu tystiolaeth a nodiadau at asesiadau disgybl sengl

 • Ychwanegu nodiadau asesu a thystiolaeth ar gyfer grwpiau o ddisgyblion

 • Cofnodwch ddilyniant aflinol gyda’r rhyddid i symud eich barn i fyny neu i lawr drwy’r camau asesu.

 • Lanlwythwch eich fframwaith asesu pwrpasol eich hun ochr yn ochr â’r disgrifiadau o ddysgu a nodir yn y Cwricwlwm​

Cwricwlwm i Gymru

Adroddiad

Mae Taith360 wedi cael ei llunio i helpu rhwyddhau’r pontio i Gwricwlwm 2022 a chynorthwyo gyda monitro cynnydd, gweithgarwch a’r camau nesaf.

Taith360 planning and assessment tool
 • Dadansoddi data ar gyfer yr ysgol gyfan gan ddefnyddio allforion y gellir eu haddasu

 • Mapio cwmpas ar draws y cwricwlwm cyfan ar lefelau ysgol, carfan, dosbarth ac unigol

 • Gweld cynnydd ar gyfer pob disgybl, dosbarth, carfan, ac ar gyfer yr ysgol gyfan

 • Cymharwch yr ymdriniaeth â chynnydd

 • Gweld adroddiadau manwl ar gyfer cynnwys, cynnydd, a defnydd ar draws yr ysgol

 • Monitro data lles, agwedd at ddysgu a phresenoldeb o fewn y system i adeiladu darlun cyflawn o daith ddysgu pob plentyn

Cwricwlwm i Gymru

Golwg

Mae cwricwlwm newydd Cymru’n canolbwyntio’n gryf iawn ar y disgybl cyfan. Mae Taith360 yn caniatáu ichi gofnodi a monitro nid yn unig cyflawniad academaidd, ond hefyd brofiadau, teimladau ac agweddau allweddol eich dysgwyr.

Taith360 planning and assessment tool
 • Disgybl ar dudalen – gan gynnwys asesiadau, presenoldeb, lles, agwedd at ddysgu, a mewnbwn disgyblion

 • Y camau nesaf ar gyfer pob disgybl wedi’u hidlo fesul ardal a cham cynnydd

 • Ychwanegu sgoriau prawf i’r dudalen Golwg Disgybl

 • Data ar amrantiad ar gyfer yr ysgol gyfan gan gynnwys asesiadau, grwpiau cyd-destunol a phresenoldeb (os ydych yn defnyddio Wonde i gysylltu â’ch system reoli gwybodaeth)

Cwricwlwm i Gymru

Cyswllt

Un o’r camau mwyaf ymlaen yn Taith360 yw y gall gysylltu’n uniongyrchol â system reoli gwybodaeth eich ysgol, gan wneud diweddaru â llaw yn rhywbeth o’r gorffennol.

Taith360 planning and assessment tool
 • Data disgyblion, staff, dosbarthiadau a phresenoldeb yn cael ei gasglu o’r system reoli gwybodaeth yn awtomatig gan ddefnyddio Wonde

 • Cyfleu negeseuon i staff gan ddefnyddio’r faner gwybodaeth y gellir ei haddasu

 • Adroddiadau i Rieni

 • Addaswch eich templedi adroddiad

 • Symud ymlaen trwy’r disgrifiadau dysgu a allforiwyd o’r system ar gyfer pob disgybl

 • Cael y blaen ar ysgrifennu adroddiadau

 • Llais y disgybl

Cysylltwch

Asesu wrth galon y dysgu

Yn Assessment360, rydym yn deall pwysigrwydd lleihau llwyth gwaith athrawon nad yw’n ymwneud ag addysgu ac rydym wedi ymrwymo i ddarparu’r offer a’r cymorth i’n hysgolion wneud hynny. Trwy gydweithio ag ysgolion ac Awdurdodau Lleol yn y DU, mae gennym hanes o ddylunio systemau arloesol sy’n cynnig offer cynllunio, olrhain ac adrodd cyflawn, gan eich galluogi i olrhain dysgu plentyn ar draws y cwricwlwm llawn.

I drafod sefydlu ein hoffer arbenigol Taith360 (Cymru) neu Turas360 (Yr Alban) ar gyfer eich ysgol, cysylltwch â ni ar 0330 8281 360 neu anfonwch e-bost at support@assessment360.org.

Testimonial Logo
Testimonial Logo
Testimonial YSGOL
Testimonial Logo
Testimonial Logo
Testimonial Logo