Dod yn fuan

Nodweddion newydd yn dod yn fuan.

Rydym bob amser yn ceisio dod o hyd i ffyrdd newydd o wella ein system. Dyma rai o’r newidiadau a ddaw yn fuan:

Gwell hidlo ar Drosolwg Disgyblion

Defnyddio’r opsiynau hidlo uwch i nodi gwybodaeth allweddol i helpu i yrru a monitro cynnydd ar gyfer eich disgyblion

Gwelliannau allbwn PDF

Cyfyngu cwmpas eich allbynnau PDF trwy ddewis y meysydd, y camau a’r camau asesu sy’n bwysig i’ch disgyblion.

Dadansoddiad manwl newydd ar Drosolwg Dosbarth

Gweld gwybodaeth ar gyfer eich dosbarth cyfan mewn meysydd cwricwlwm penodol

Ionawr 2024

Adnewyddu adrodd i rieni

Rydym wedi gweithredu sawl newid i’w gwneud hi’n haws fyth i chi ddefnyddio Taith360 i helpu i gynhyrchu adroddiadau i’w rhannu gyda rhieni a gofalwyr.

 • Adeiladu cronfa o sylwadau o fewn Taith360 i’w cynnwys ar adroddiadau i rieni drwy gydol y flwyddyn

 • Cofnodi sylwadau ar gyfer y Gymdeithas Athrawon a Darlithwyr (ATL), lles, ac yn yr adran “Arsylwadau Athro” newydd

 • Nodi pa sylwadau i’w cynnwys neu eu hepgor o adroddiadau i rieni a PDFs a gynhyrchir ar Taith360

 • Rheoli cwmpas yr adroddiadau i rieni trwy bennu ystod o ddyddiadau yn amrywio o ba rai i dynnu datganiadau, targedau a sylwadau ohonynt, gan ganiatáu ar gyfer adroddiadau cynnydd tymhorol

 • Opsiynau newydd ar gyfer templedi eich adroddiad, gan gynnwys adrodd ar ddatganiadau unigol o’r hyn sy’n bwysig o fewn ardal

Tachwedd 2023

Agwedd at ddysgu penodol i bwnc

Cofnodi agwedd at ddysgu ar gyfer disgybl ar draws meysydd cwricwlwm

 • Cofnodi agwedd at ddysgu penodol i faes ar gyfer unrhyw ddisgybl

Subject specific ATL

Medi 2023

Allbynnau PDF

Allforiwch wybodaeth o’r system i PDF ac yna ei rhannu gyda disgyblion a rhieni

 • Allforio gwybodaeth o’r tudalennau Trosolwg Disgybl, Dosbarth ac Ysgol i PDF

 • Cynhyrchu adroddiadau unigol ar gyfer grwpiau cyfan

 • Addasu cynnwys pob adroddiad PDF, gan ddewis pa adrannau i’w cynnwys

PDF outputs

Fframweithiau y gellir eu haddasu

Teilwra Taith360 i gyfateb â chwricwlwm eich ysgol

 • Diwygio unrhyw un neu fwy o’r meysydd presennol

 • Uwchlwytho eich meysydd penodol eich hun, datganiadau o’r hyn sy’n cyfrif, a disgrifiadau dysgu

Customisable frameworks

Siartiau cyfnod

Olrhain crynodebau ar gyfer disgyblion unigol, grwpiau a chohortau.

 • Adnabod cryfderau a gwendidau ymysg y meysydd ar amrantiad wrth weld ein siart cyfnod newydd sy’n manylu ar faint o ddatganiadau sydd ar bob cam o ddysgu

Stage charts

Ebrill 2023

Golwg ar yr ysgol gyfan

Gallu gwirio cwmpas ar lefel Ardal ar draws yr ysgol gyfan yn ogystal â grwpiau blwyddyn unigol.

 • Traciwch gwmpas eich ysgol gyfan fesul ardal a’r YHSB

 • Gweld crynodebau o gwmpas pedwar diben ar gyfer yr ysgol gyfan

Taith360 planning and assessment tool

Mawrth 2023

Sgoriau profion

Olrhain cynnydd trwy Lwybrau Dysgu i ddysgwyr sydd ag anawsterau dysgu dwys a lluosog (PMLD)

 • Traciwch fyfyrwyr PMLD ochr yn ochr â’u cyfoedion

 • Gweld data olrhain ochr yn ochr â data cyd-destunol ychwanegol

 • Olrhain 4 cam hyblyg o bob cam a charreg filltir

Turas360 planning and assessment tool

Egwyddorion Dilyniant Arfer (PoPs) a chwmpas PoP

Torrwch y POB i lawr i ddangos sut olwg sydd arnynt yn ymarferol. Gwirio sut mae’r PoPs yn cael eu cwmpasu ar draws yr ysgol.

 • Diffiniwch ar gyfer staff addysgu sut mae PoPs yn edrych ar gyfer eich ysgol

 • Cadw llygad ar sut mae’r Egwyddorion Cynnydd yn cael eu gweithredu ar draws yr ysgol

Taith360 planning and assessment tool

Graddiwch unrhyw dudalen a darparwch sylwadau neu awgrymiadau a anfonwyd yn uniongyrchol o’r tu mewn i’r system.

Torrwch y POB i lawr i ddangos sut olwg sydd arnynt yn ymarferol. Gwirio sut mae’r PoPs yn cael eu cwmpasu ar draws yr ysgol.

 • Yn gyflym ac yn hawdd i’w ychwanegu

 • Gweithredir ar bob sylw ac awgrym

Taith360 planning and assessment tool

Chwefror 2023

Cynnydd

Gweld cynnydd a wnaed gan ddisgyblion, dosbarthiadau a chohortau yn y flwyddyn academaidd bresennol o fewn ystod oedran penodol.

 • Gweld effaith ymyriad neu uned waith benodol

 • Gweld y cynnydd a wnaed dros sawl blwyddyn

Taith360 planning and assessment tool

Rhagfyr 2021

Gweld y pedwar diben

Map o’r Pedwar Diben ar lefelau ysgol, cohort, dosbarth ac unigolyn.

 • Galluogi athrawon ac UDA i sicrhau bod y pedwar diben yn cael eu cyflwyno mewn modd cytbwys ar draws yr ysgol.

 • Darllenwch y manylion i weld yn union ble y gellir gwella deliferiad y pedwar diben yn eich lleoliad.

 • Yn gallu newid rhwng disgyblion yn gyflymach

Taith360 planning and assessment tool

Egwyddorion Dilyniant (PoPs)

Dynodi Egwyddorion Cynnydd allweddol i’ch cynlluniau, ychwanegu nodiadau i gefnogi eu cynnwys yn eich cynllun a disgrifio sut y bwriedwch weithredu hyn yn eich addysgu.

 • Gall athrawon sicrhau fod ganddynt syniad da o beth ddylai cynnydd fod pan maent yn cyflwyno eu unedau gwaith.

 • Gall athrawon ddewis ble maent yn teimlo bod disgyblion o fewn egwyddorion dilyniant, a defnyddio hyn i helpu i lywio’r dysgu sy’n digwydd yn yr ystafell ddosbarth.

Taith360 planning and assessment tool

Tachwedd 2022

Fframwaith Iaith Arwyddion Prydain

Olrhain cynnydd trwy Iaith Arwyddion Prydain

 • Nodi’n hawdd y disgyblion, y dosbarthiadau neu’r carfannau a allai fod angen cymorth ychwanegol gyda’u dysgu o gwricwlwm Iaith Arwyddion Prydain.

Taith360 planning and assessment tool

Hydref 2022

Camau ABC

Rydym wedi ychwanegu’r camau ABC at y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd a’r DCF

 • Nodi a dangos y cynnydd a wneir gan ddisgyblion tuag at Gam Cynnydd un ar y fframweithiau Llythrennedd, Rhifedd a Chymhwysedd Digidol.

 • Sicrhau y gellir olrhain dysgu ar gyfer disgyblion nad ydynt eto’n barod i gael mynediad i Gam Cynnydd un.

Taith360 planning and assessment tool

Fframwaith Llwybrau Datblygiadol

Gweld y Llwybrau Datblygu ar gyfer disgyblion nad ydynt yn gwbl barod eto i gael eu hasesu ar Gam Cynnydd 1.

 • Monitro’r cynnydd y mae eich disgyblion yn ei gymryd tuag at allu cyrchu’r Camau Cynnydd

 • Gweld cynnydd ar draws y cwricwlwm cyfan, waeth pa mor fach.

Taith360 planning and assessment tool

Medi 2022

Cydgynllunio

Caniatáu nifer o aelodau o staff i olygu a gweithio ar yr un ddogfen ar gyfer dosbarth.

 • Cael yr holl waith cynllunio mewn un lle ac ar gael i bawb o’r staff.

 • Lleihau dyblygu ymdrech a llwyth gwaith.

 • Hwyluso rhannu syniadau ac adnoddau drwy’r holl ysgol.

Taith360 planning and assessment tool

Awst 2022

Fframweithiau y gellir eu haddasu

Uwchlwytho eich fframwaith asesu pwrpasol ynghyd â’r disgrifiadau o ddysgu a nodir yn y Cwricwlwm.

 • Cyflwyno hyblygrwydd yn eich fframwaith asesu, trwy ychwanegu is-ddisgrifiadau ychwanegol i ddangos cynnydd tuag at y Disgrifiadau Dysgu ar bob Cam Cynnydd.

 • Olrhain cyrhaeddiad trwy ddefnyddio’r camu Datblygol/Datbygu/Sicr/Gwreiddiedig, er mwyn gweld manylion y cynnydd a wnaed.

Taith planning and assessment tool

Olrhain gwaith a wnaed

Monitro gwaith a wnaed ar y cwricwlwm ar draws y pum cam cynnydd.

 • Helpu athrawon a therapyddion iaith a lleferydd i sicrhau eu bod yn cynllunio ar gyfer cwricwlwm eang a chytbwys.

 • Adnabod bylchau yn rhwydd ac yn gynnar yn y gweithgareddau dysgu a gynlluniwyd, fel y gellir eu cywiro cyn diwedd pob blwyddyn academaidd.

Taith360 planning and assessment tool

Gorffennaf 2022

Sgoriau profion

Cofnodi sgoriau profion ar gyfer dosbarth ac wedyn cael y rhain ar flaenau eich bysedd ar y dudalen Trosolwg Disgyblion.

 • Gweld sgoriau profion ochr yn ochr â data cyrhaeddiad

 • Sicrhau bod y darlun llawn ar gael ar un dudalen, wrth edrych ar gynnydd disgybl.

Turas360 planning and assessment tool

Ebrill 2022

Adroddiadau i rieni

Gydag ychydig gliciau botwm, gallwch bellach allforio adroddiadau’n hawdd fel y gellir eu hanfon allan at rieni.

 • Allfor adroddiadau i’w e-bostio / eu rhoi i rieni

 • Addas templedi eich adroddiadau i ddiwallu anghenion eich ysgol.

Taith360 planning and assessment tool

Chwefror 2022

Trosglwyddo disgyblion

Ychwanegu disgybl (naill ai â llaw, neu’n uniongyrchol o’ch MIS) ac wedyn trosglwyddo’r disgybl gyda’u hasesiadau, neu hebddynt, drosodd i’ch ysgol.

 • Dechrau gyda darlun cywir o’r hyn y gall / na all disgybl newydd ei wneud

 • Gweld eu camau nesaf unigol ar unwaith

Taith360 planning and assessment tool

Rhagfyr 2021

Ysgol ddeuol

A oes gennych ddisgybl â chofrestriad deuol? Dim problem, rhannwch fynediad i asesiadau rhwng ysgolion ar un system.

 • Rhannu dyfarniadau amser-real o gryfderau, gwendidau a chamau nesaf disgybl

Taith360 planning and assessment tool

Medi 2021

Disgyblion aml-asesu

Gweld nifer o ddisgyblion yr un pryd.

 • Ffordd fwy effeithlon o asesu

 • Arbed ar amser a llwyth gwaith

https://assessment360.org/wp-content/uploads/2023/03/Tracking.jpg

Cysylltwch

Asesu wrth galon y dysgu

Yn Asesiad 360, rydym yn gwerthfawrogi pwysigrwydd lleihau llwyth gwaith athrawon nad ydynt yn addysgu ac rydym wedi ymrwymo i ddarparu’r offer a’r gefnogaeth i’n hysgolion i wneud hynny. Trwy gydweithio ag ysgolion ac Awdurdodau Lleol yn y DU, mae gennym hanes o ddylunio systemau arloesol sy’n cynnig offeryn cynllunio, olrhain ac adrodd cyflawn, sy’n eich galluogi i olrhain dysgu plentyn ar draws y cwricwlwm llawn.

I drafod sefydlu Taith360 neu Taith360 ar gyfer eich ysgol, cysylltwch â ni ar 0330 8281 360 neu anfonwch e-bost at support@assessment360.org.

Testimonial Logo
Testimonial Logo
Testimonial YSGOL
Testimonial Logo
Testimonial Logo
Testimonial Logo