Olrhain a’r camau nesaf

Taith360 planning and assessment tool

Edrychwch yn fanwl ar sut y gallwch olrhain cyrhaeddiad eich disgyblion a lanlwytho nodiadau a thystiolaeth i gefnogi’r cyrhaeddiad a arsylwyd.

Archwiliwch y data a gynhyrchir gan y cyraeddiadau hyn a sut y gellir ei ddefnyddio i nodi camau nesaf addas a phenodol ar gyfer eich disgyblion.

Prisiau

Mae pob modiwl yn costio £20 (+ TAW) y person neu £100 (+ TAW) am 5 neu fwy o bobl.

Cynllunio a Chwmpas

Taith360 planning and assessment tool

Mae’r modiwl hwn yn canolbwyntio ar greu ac olrhain cynlluniau, o ran cyrhaeddiad a gweithgarwch cwricwlwm a gynlluniwyd.

Yn y sesiwn hon byddwn yn nodi sut y gall arweinwyr ysgol ddefnyddio’r system i sicrhau bod cwricwlwm eang a chytbwys yn cael ei gyflwyno.

Prisiau

Mae pob modiwl yn costio £20 (+ TAW) y person neu £100 (+ TAW) am 5 neu fwy o bobl.

Cynnydd a’r Tudalennau Data

Taith360 planning and assessment tool

Archwiliwch y tudalennau data ar y system, a sut y gellir eu defnyddio i ddeall anghenion eich disgyblion yn well er mwyn gwneud manteisio i’r eithaf ar eu potensial drwy gydol eu taith ddysgu.

Dysgwch sut i weld cynnydd o ran cynnydd y flwyddyn gyfredol neu gynnydd dros gyfnod penodol o amser.

Prisiau

Mae pob modiwl yn costio £20 (+ TAW) y person neu £100 (+ TAW) am 5 neu fwy o bobl.

Hyfforddiant

Cyrsiau Hyfforddiant Ychwanegol

Cymerwch gip ar ein cyrsiau hyfforddi ychwanegol sydd ar gael

User Guide Training

Hyfforddiant Canllaw Defnyddwyr

Cyfuniad o’n modiwlau hyfforddi, wedi’u cynllunio i’ch rhoi ar waith ar Taith360

Training Assessment360

Hyfforddiant Defnyddwyr Gweinyddol

Mae’r sesiwn hyfforddi 30 munud rhad ac am ddim hon wedi’i hanelu at weinyddwyr ysgolion ac mae’n edrych ar waith cynnal a chadw cyffredinol y system

Cysylltu

Asesu wrth galon y dysgu

Yn Assessment360, rydym yn deall pwysigrwydd lleihau llwyth gwaith athrawon nad yw’n ymwneud ag addysgu ac rydym wedi ymrwymo i ddarparu’r offer a’r cymorth i’n hysgolion wneud hynny. Trwy gydweithio ag ysgolion ac Awdurdodau Lleol yn y DU, mae gennym hanes o ddylunio systemau arloesol sy’n cynnig offer cynllunio, olrhain ac adrodd cyflawn, gan eich galluogi i olrhain dysgu plentyn ar draws y cwricwlwm llawn.

I drafod sefydlu ein hoffer arbenigol Taith360 (Cymru) neu Turas360 (Yr Alban) ar gyfer eich ysgol, cysylltwch â ni ar 0330 8281 360 neu anfonwch e-bost at support@assessment360.org.

Testimonial Logo
Testimonial Logo
Testimonial YSGOL
Testimonial Logo
Testimonial Logo
Testimonial Logo