Turas360 Logo

Cynllun

Taith360

Creu cynlluniau sy’n dwyn ynghyd elfennau o bob un o’r wyth Maes Cwricwlwm yn ogystal â meysydd dysgu rhyngddisgyblaethol Llythrennedd, Rhifedd, ac Iechyd a Lles ar draws y cwricwlwm.

Trac

Taith360

Monitro cwmpas a chynnydd ar draws y pum Lefel Cwricwlwm i helpu i nodi’r camau nesaf ar gyfer disgyblion unigol a charfannau cyfan.

Adroddiad

Taith360

Gwneud dyfarniadau ar gyfer pob disgybl ym mhob Maes Cwricwlwm ac ar draws holl Lefelau’r Cwricwlwm i adeiladu darlun o daith ddysgu pob plentyn o’u diwrnod cyntaf un yn yr ysgol hyd at pan fyddant yn gadael yn 18 oed.

Cwricwlwm er Rhagoriaeth

Cynllun

Mae Taith360 yn cynnig offeryn cynllunio hyblyg sy’n eich galluogi i greu, golygu a rhannu cynlluniau sy’n gweddu i ofynion lleoliad a chynllunio eich ysgol.

Turas360 planning and assessment tool
 • Cynnwys datganiadau o brofiadau a chanlyniadau o bob un o’r wyth maes cwricwlwm

 • Cynllunio yn erbyn y sgiliau rhyngddisgyblaethol Llythrennedd, Rhifedd, ac Iechyd a Lles

 • Cynhwyswch y pedwar gallu yn eich cynlluniau

 • Cynllunio ar y cyd i rannu cynlluniau ar gyfer dosbarth unigol neu ar draws carfan

 • Cynnwys datganiadau o brofiadau a chanlyniadau o bob un o’r wyth maes cwricwlwm

 • Cynllunio yn erbyn y sgiliau rhyngddisgyblaethol Llythrennedd, Rhifedd, ac Iechyd a Lles

 • Cynhwyswch y pedwar gallu yn eich cynlluniau

 • Cynllunio ar y cyd i rannu cynlluniau ar gyfer dosbarth unigol neu ar draws carfan

Cwricwlwm er Rhagoriaeth

Trac

Mae asesu ar gyfer dysgu wrth wraidd yr hyn a wnawn. Mae Turas360 yn cynnig golwg glir o allu pob disgybl ar lefel unigol a dosbarth.

Turas360 planning and assessment tool
 • Cynnal asesiadau ym mhob un o’r wyth Maes Cwricwlwm a’r sgiliau rhyngddisgyblaethol ar gyfer Llythrennedd, Rhifedd, ac Iechyd a Lles

 • Mae taith pob dysgwr yn cael ei holrhain o’r Cyfnod Cynnar i’r Cyfnod Hŷn, gan olrhain eu cynnydd o P1 i S6.

 • Pedwar cam asesu ar gyfer pob disgrifiad o ddysgu i’ch galluogi i olrhain cynnydd pob dysgwr dros sawl blwyddyn o fewn un lefel

 • Aseswch ddatganiadau lluosog yn gyflym ar gyfer un disgybl

 • Asesu disgyblion lluosog ar unwaith mewn datganiad o brofiad a chanlyniad

 • Cofnodwch ddilyniant aflinol gyda’r rhyddid i symud eich barn i fyny neu i lawr drwy’r camau asesu

 • Lanlwythwch eich fframwaith asesu pwrpasol eich hun ochr yn ochr â’r disgrifiadau o ddysgu a nodir yn y Cwricwlwm​

 • Ychwanegu nodiadau asesu a thystiolaeth ar gyfer grwpiau o ddisgyblion

 • Ychwanegu tystiolaeth a nodiadau at asesiadau disgybl sengl

Cwricwlwm er Rhagoriaeth

Adroddiad

Mae Taith360 wedi’i gynllunio i helpu i fonitro cynnydd, cwmpas, a’r camau nesaf ar lefel disgybl unigol, dosbarth, carfan ac ysgol gyfan.

Turas360 planning and assessment tool
 • Dadansoddi data ar gyfer yr ysgol gyfan gan ddefnyddio allforion y gellir eu haddasu (Yn dod yn fuan)

 • Mapio cwmpas ar draws y cwricwlwm cyfan ar lefelau ysgol, carfan, dosbarth ac unigol

 • Gweld cynnydd ar gyfer pob disgybl, dosbarth, carfan, ac ar gyfer yr ysgol gyfan

 • Monitro data lles, agwedd at ddysgu a phresenoldeb o fewn y system i adeiladu darlun cyflawn o daith ddysgu pob plentyn

 • Gweld adroddiadau manwl ar gyfer cynnwys, cynnydd, a defnydd ar draws yr ysgol

 • Cymharwch yr ymdriniaeth â chynnydd

Cwricwlwm er Rhagoriaeth

Golwg

Mae Cwricwlwm er Rhagoriaeth yr Alban yn canolbwyntio ar y disgybl cyfan. Mae Taith360 yn caniatáu ichi gofnodi a monitro nid yn unig cyflawniad academaidd, ond hefyd brofiadau, teimladau ac agweddau allweddol eich dysgwyr.

Turas360 planning and assessment tool
 • Disgybl ar dudalen – gan gynnwys asesiadau, presenoldeb, lles, agwedd at ddysgu, a mewnbwn disgyblion

 • Y camau nesaf ar gyfer pob disgybl wedi’u hidlo fesul ardal a cham cynnydd

 • Ychwanegu sgoriau prawf i’r dudalen Gweld Disgybl (Yn dod yn fuan)

 • Ychwanegu sgoriau prawf i’r dudalen Gweld Disgybl (Yn dod yn fuan)

 • Cipolwg ar ddata ar gyfer yr ysgol gyfan gan gynnwys asesiadau, grwpiau cyd-destunol a phresenoldeb (os ydych yn defnyddio Xporter o Groupcall i gysylltu â’ch MIS)

Cwricwlwm er Rhagoriaeth

Cyswllt

Mae cyfathrebu agored a gonest yn rhan fawr o’r cwricwlwm newydd. Mae Taith360 yn cynnig llwyfan ar gyfer adrodd i rieni a rhannu cynnydd disgyblion drwy’r cwricwlwm newydd.

Turas360 planning and assessment tool
 • Data disgyblion, staff, dosbarth a phresenoldeb yn cael eu tynnu ar draws o MIS yn awtomatig gan ddefnyddio Xporter o Groupcall

 • Cyfleu negeseuon i staff gan ddefnyddio’r faner gwybodaeth y gellir ei haddasu

 • Ychwanegu sgoriau prawf i’r dudalen Golwg Disgybl

 • Adroddiadau i rieni

  • Addaswch eich templedi adroddiad
  • Dilyniant trwy’r datganiadau o brofiadau a chanlyniadau a allforiwyd o’r system ar gyfer pob disgybl
  • Cael y blaen ar ysgrifennu adroddiadau
  • Llais y disgybl

Cysylltwch

Asesu wrth galon y dysgu

Yn Assessment360, rydym yn deall pwysigrwydd lleihau llwyth gwaith athrawon nad yw’n ymwneud ag addysgu ac rydym wedi ymrwymo i ddarparu’r offer a’r cymorth i’n hysgolion wneud hynny. Trwy gydweithio ag ysgolion ac Awdurdodau Lleol yn y DU, mae gennym hanes o ddylunio systemau arloesol sy’n cynnig offer cynllunio, olrhain ac adrodd cyflawn, gan eich galluogi i olrhain dysgu plentyn ar draws y cwricwlwm llawn.

I drafod sefydlu ein hoffer arbenigol Taith360 (Cymru) neu Turas360 (Yr Alban) ar gyfer eich ysgol, cysylltwch â ni ar 0330 8281 360 neu anfonwch e-bost at support@assessment360.org.

Testimonial Logo
Testimonial Logo
Testimonial YSGOL
Testimonial Logo
Testimonial Logo
Testimonial Logo